วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561


Name : Phun 
Room : 203
siltstone, 1.5ml


dolomite, 0.5ml


limestone, 1ml


conglomerate, 1ml


perlite, 2ml


gneiss, 3ml


granite, 3.5ml


slate, 2ml


basalt, 2ml


sandstone, 1.5ml


pumice, 2.5ml


marble, 1.5ml

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Nithichote Chongrungruang (PHUN) no.15 class 203
Group member :
Patrick
JJ
Mai
Phun

Measuring cylinder
function: Laboratory glassware used to measure the volume of liquids.


clamp
function:  Fastening device used to hold or secure objects tightly together.


eye dropper
function: transfer small quantities of liquids.


funnel
function: Use to move liquid or substances into containers with a small opening.


test tube
function: Hold small amounts of liquid and are used in scientific experiments.beaker
function: store, mix and heat liquids in laboratories.


flask
function: Containing liquid and performing mixing, heating, cooling, precipitation, condensation and other processes. evaporating dish
function: Used to evaporate excess solvents. 


heat shield
function: Use to lift the beaker or substance over the fire.specimen cup
function: Use to contain substance in a cup safely. scoopala
function: Use to transfer solid usually in powder form.
                         


watch glass
function: hold solids while being weighed, for heating a small amount of substance and as a cover for a beaker.inoculating loop
function: It use to test the flame test.


stirring rod
function: Used to mixed and stir solution.วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

what construction is the hardest

I think all the instruction is hard but if I can't remember how to do it will be very hard in another ways when I can remember what or how to do it become easy-er.

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

When I doing constructions of parallel lines some time I feel easy but some time i feel hard too it up to the question that what they ask me to do.And all of the another is easy when use a ruler but it is super hard when use the compass .